L’artesania amb canya

L’artesania amb canya

A les Terres de l’Ebre, els oficis de cisteller i canyisser —també anomenat canyissaire a la demarcació— són exemples del que representa l’apropiació i ús de fibres vegetals per a usos elementals al voltant del riu Ebre i els barrancs. En el cas de la cistelleria, per a la manufactura de diverses tipologies d’objecte (anguileres, barjoles, caragoleres, cistelles, paneres, paners…); pel que fa la canyisseria, per a la fabricació de canyissos (una superfície plana de canya teixida emprada, principalment, en la construcció de sostres, cel ras i envans, per fer-hi tancats o assecar-hi productes de camp), arnes de canya per a la producció de mel o graneres, amb un feix de branquillons flexibles (de palmes o de bruc) lligat al cap d’un bastó o canya.